Vizyon, Öncelik, ve Faaliyetlerin Belirlenmesi

10 Temmuz 2020 Diğer Yazıları 387 -A+
Vizyon, Öncelik, ve Faaliyetlerin Belirlenmesi

DİCLE KIRSAL KALKINMA Yerel Eylem Grubu Derneği kısa adıyla DİKKAD YEG, Dicle ilçesi idari sınırları için LEADER Yaklaşımının getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde yereldeki sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı öne çıkaracak şekilde tasarlanmıştır.
AB Kırsal kalkınma politikalarının ana bileşenlerinden biri olan LEADER Yaklaşımı, Yerel Kalkınma Stratejilerinin hazırlanmasını destekleyerek kırsal alanlardaki yerel yönetişimin geliştirilmesini ve yerelde faaliyet gösteren aktörlerin kapasitelerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen yöntemi ifade etmektedir.
Kendi iç dinamikleri bakımından sosyal, kültürel ve ekonomik olarak özel ve homojen bir ilçe olan Dicle ilçesinin yerel ihtiyaçlarının ve potansiyellerinin dikkate alınarak yerel paydaşlar tarafından hazırlanan bu yerel kalkınma stratejisi bütüncül, tutarlı, sektörler ve aktörler arasında ağlar ve ortaklıklar kurma fikirlerine dayandırılarak LEADER Yaklaşımının temel prensipleri ışığında oluşturulmuştur.
Bu Yerel Kalkınma Stratejisinin geliştirilmesi sonucunda yerel yönetimler ve yerel aktörler arasında doğrudan bir ilişkinin geliştirilmesi ve yereldeki paydaşların kalkınma süreçlerine doğrudan katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Yereldeki aktörlerin kendi bölgelerindeki kalkınma süreçlerine katılımları, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı teminat altına almaktadır. Yerel kalkınma için son derece önemli olan Tecrübelerin paylaşılması ve toplumsal bir sinerjinin ortaya çıkarılması ancak yerelde kurulan ve doğru yönetişim süreçlerine sahip ağlar oluşturularak mümkün olabilir.
DİCLE KIRSAL KALKINMA Yerel Eylem Grubu Derneği kısa adıyla DİKKAD YEG, Dicle ilçesi idari sınırları için hazırladığı bu Yerel Kalkınma Stratejisi çalışmaları kapsamında sahada yapılan alt grup toplantıları, odak grup toplantıları, birebir görüşmeler ve mülakatlar sonucunda Dicle ilçesinin;

- Çok ciddi bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğu
- Doğal kaynaklara ve doğal kalabilen bir çevreye sahip olduğu
- Kırsal turizmi hareketlendirebilecek çok önemli doğal yapıya sahip olduğu
- Ciddi bir organik tarım ve hayvancılık potansiyelinin olduğu
- Çok ciddi yenilenebilir enerji kaynaklarının fazla olduğu (Güneş, Biyogaz, hidro)
- Sahadaki aktörlerin Organik Meyve Üreticileri Birliğini kurarak birlikte hareket etme kültürüne sahip olduğu
- Uyumlu ve yönlendirilebilir bir insan kaynağının olması
- Eğitim, Sağlık ve İstihdam gibi temel hizmetlere altyapısının zayıf olduğu
- Temel hizmetlere erişimin yerli seviyede olmadığı
- Fiziki ve coğrafi sebeplerden kaynaklanan ulaşım zorluklarının olduğu (barajın karşısında kalan köylere ulaşım)
- Bağcılık ve badem üretiminin yaygın olduğu ve bunlara bağlı olan yerel ürünlerin potansiyelinin yüksek olduğu
- Hemen hemen her köyde toplumun birlikte hareket etmeye istekli olduğu (Taziye evleri, düğün ve köy şenlikleri vs.)
- Dicle ilçe merkezinin fiziki imajının kötü olduğu
- Kırsal alan mahallelerinin toplumsal ve fiziki altyapısının yetersiz olduğu
- Yerel Pazarlama  
- Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılım isteklerinin yüksek olduğu
- Genç nüfus oranının yüksek olması ve insan kaynağının niceliksel olarak yeterli olduğu ve niteliksel olarak yetersiz kaldığı
- Kadınlar ve gençlerin sosyal yaşama katılım sağlayabileceği sosyal, kültürel ve spor alanlarının yetersiz olduğu
- Tarım, Turizm ve Sanayi potansiyeline bağlı olarak istihdam potansiyelinin yüksek olduğu
- Uyumlu bir insan kaynağının varlığı
- Kamu sektörü, Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin birlikte hareket etme, ortaklık ve ağ kurmaya oldukça istekli oldukları tespit edilmiştir.


Yorumlar