Tüzük

DİKKAD Yerel Eylem Grubu Derneği, Dicle ilçesi idari sınırlarını kapsayan alanda yerel kalkınmanın sağlanması amacıyla kurulmuştur. DİKKAD YEG Derneği, Dicle ilçe idari sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve ilçenin kalkınmasını amaçlayan Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin kurdukları bir yerel kalkınma derneğidir. Bu dernek kalkınma hamlesinin başarıya ulaşabilmesi için halktan gençleri, kadınları, yaşlıları, kamu kurum çalışanlarını, muhtarları, üretici birliklerini, çiftçileri, esnafları kısaca yereldeki bütün paydaşları kendi çatısı altında bir araya getirmiştir.


IPARD II programının teknik destek tedbirine bağlı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan LEADER Yaklaşımının yöntemleri ile kurulan DİKKAD YEG Derneği;


Ø  Yerel kalkınmanın sağlanması


Ø  Yerel yönetişimin geliştirilmesi


Ø  Paydaşlarının kapasitelerinin arttırılması


Ø  Yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçları olarak belirleyen bir kamu sivil toplum ortaklığına dayanmaktadır.


2019 – 2023 döneminde LEADER Yaklaşımının Dicle’de uygulanabilmesi için kurulan DİKKAD YEG Derneği; kadınlar, gençler, gönüllüler ve tüm diğer paydaşların yereldeki bütün kalkınma süreçlerine aktif olarak katılımını destekleyen, karar alma süreçlerine dahil oldukları ve onayladıkları bir kalkınma programının gerekliliğine inanmaktadır.


DİKKAD YEG Derneği;


Ø  Yenilikçiliği esas alan


Ø  Yerelde ortaklık ve ağlar kuran


Ø  Tabandan tavana yaklaşımı benimseyen


Ø  Dicle ilçesinin kalkınmasına katkıda bulunan


Ø  Kaynak ve hizmetlerinin adil dağıtılmasını hedefleyen


Ø  LEADER Yaklaşımının yedi temel prensibine göre hareket eden


Ø  Kendi kırsal alanında projeler geliştirerek gelir getirici faaliyetler gerçekleştiren


Ø  Kendi faaliyet alanında en gerçekçi Yerel Kalkınma Stratejisini hazırlamaya çalışan


Ø  Kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklığına dayanan özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal bir dernektir.